top of page

Ynghanol y cyfnod anodd yma, mi rydym ni yn trio cario 'mlaen i ddod a rhyw fath o normalrwydd i'n bywydau ni ​a'n cwsmeriaid.  Isod mae mymryn o fanylion o sut yr ydym wedi addasu ein busnes ar gyfer y cyfnod dyrys yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yna plis codwch y ffôn:  01286 870 370

Arhoswch yn ddiogel a diolch am eich cefnogaeth!

We are trying to carry on during these crazy and unpredictable times, to try and bring some normality into our own lives as well as those of our customers and friends.  Below we have noted a few ways we have adapted our business for these crazy times.

If you have any questions pleas phone us on: 01286 870 370.

Keep safe and thank you for your support!

bwyta
eat
Waw - gymaint o awgrymiadau o lefydd i f
Yda chi'n barod am y penwythnos? Mi ryda

Er fod y bwyty ar gau mi rydym yn parhau i gynnig bwyd blasus i drigolion yr ardal.  Mi rydym yn dosbarthu bwyd i Nant Peris, Llanberis, Cwm y Glo, Brynrefail a Llanrug bob nos Fercher, Iau, Gwener a Sadwrn.​  Gallwch hefyd ein ffonio a dod i nôl eich bwyd ar y nosweithiau hyn - mi fyddwn ni yn cario'r bwyd allan i chi.

Er mwyn cadw pethau'n hawdd, a chadw'n criw mor ddiogel â phosibl yn y gegin rydym yn cynnig bwydlen symlach.  Cliciwch ar lun y fwydlen ar y dde i'w gweld yn llawn.

Dair noson yr wythnos mi rydym yn dosbarthu pizzas i bentrefi gwahanol - edrychwch ar y gwefannau cymdeithasol i weld lle yr ydym yr wythnos yma!

The restaurant is currently closed but we're still cooking delicious food for local residents.  We're delivering food to Nant Peris, Llanberis, Cwm y Glo, Brynrefail and Llanrug every Wednesday, Thursday, Friday and Saturday evenings.  You can also phone us on these nights to order food to be picked up - we will bring the food out for you.

To keep things easier, and to keep our hardworking crew as safe as possible, we are offering a simpler menu than usual.  Please click on the picture of the menu on the right to enlarge it.

Three nights a week we deliver pizzas to villages a little bit further afield - please check our social media profiles for our destinations this week!

TAKE-WAY-MENU_edited.jpg
ffrwytha a llysiau
fruit and vegetables
Ffoniwch rhwng 10-11 fory i archebu bocs

Rydym yn dosbarthu bocsys yn llawn ffrwythau, llysiau a nwyddau yn lleol dri diwrnod yr wythnos.  Mae cynnwys y bocs yn amrywio bob wythnos.​

Os hoffech fwy o wybodaeth ffoniwch ni ar 01286 870 370.

We deliver fruit and vegetables boxes locally three days a week.  The contents of the boxes change on a weekly basis.

If you would like more information please call us on 01286 870 370.

aros
STAY

Yn unol a chyfraith Cymru mae'n llety ar gau ar hyn o bryd.

Rydym yn parhau i dderbyn ceisiadau am lety ac os bydd y cyfyngiadau yn dal i fod yn eu lle pan ddaw dyddiad eich arhosiad ni fyddwn yn codi unrhyw beth arnoch, yn amlwg.

Edrychwn ymlaen i groesawu pawb yn ôl i Lanberis pan fydd y cyfyngiadau wedi eu llacio!

Diolch am ddeall.

According to Welsh Government guidelines we are unable to host anyone at present.

We are still taking bookings for accommodation and we will obviously not be charging you if you/us need to cancel due to the Covid-19 travel restrictions.

We look forward to welcome everyone back to Llanberis once it's safe to do so.

Thank you for your understanding.

0793.jpg
bottom of page